KOOLITUSLEPING

Spordiklubi SharK MTÜ, juhataja Ülle Merisalu isikus, edaspidi nimetatud „Klubi“ ühelt poolt
ja õpilase seaduslik esindaja, edaspidi nimetatud „Lapsevanem“ teiselt poolt, on sõlminud
käesoleva lepingu alljärgnevas:

I Üldsätted
1.1. Käesoleva lepingu tingimustes võtab Klubi endale kohustuse luua õpilasele võimalused
ujumisalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks ning üldfüüsiliseks arenguks vastavalt spordikooli
õppeplaanile ja ettenähtud mahule.
1.2. Käesoleva lepingu tingimustes võtab Lapsevanem endale kohustuse aidata igakülgselt kaasa
õpilase arengule ja temale Klubi poolt kehtestatud korra täitmisele.
1.3. Käesoleva lepingu tingimustel on õpilane kinnitatud Spordiklubi SharK klubi ja spordikooli
nimekirja.

II Osapoolte õigused ja kohustused
2.1. Osapoolte õigused ja kohustused tulenevad vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Klubi
põhikirjast, õppekavast ja käesolevast lepingust.
2.2. Klubi loob võimaluse ujumisalaste s.h. üldfüüsiliste oskuste ja teadmiste omandamiseks ja
läbiviimiseks vastavalt etteantud eale ja arengule.
2.3. Lapsevanem toetab õpilast arengus ja hoiab ennast kursis Klubis toimuvaga ning vastutab, et
õpilane käib kursustel või treeningutel, samuti võistlustel ja laagrites vastavalt õpilase arengu
tasemele.
2.4. Lapsevanem kohustub tasuma, vastavalt käesoleva lepingu p. IV nimetatud summas ja korras,
õigeaegselt õppemaksu.
2.5. Lapsevanem on kohustatud kinnitama oma lapse Spordiklubi SharK juurde Tallinna PearahaArvestamise Infosüsteemis PAI, sporditegevuse toetuse saamiseks. Erijuhud (teine klubi, puudub Tallinna sissekirjutus jm.) kokkuleppel.
2.6. Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel tekitatud kahju, Klubile või Klubi
vastutusel olevate kolmandate isikute varale, kannab Lapsevanem.

III Õppetöö
3.1. Öppetöö seisneb alg- ja jätkukursustest, harrastus- ja sportlikust ujumisest.
3.2. Koolitusperiood: alates septembrist kuni järgneva aasta juunini (kaasaarvatud). Juunis koolitus vabatahtlik.
3.3. Koolituse läbiviimise aeg ja koht vastavalt kehtivale tunniplaanile.
3.4. Klubi ja Lapsevanem on kokku leppinud, et õpilane osaleb kokkulepitud õppetreeningrühmas.
3.5. Spordi- ja puhkelaagrites osalemine on vabatahtlik, millest teavitakase lapsevanemaid
kirjalikult (e-post).

IV Õppemaks
4.1. Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu kuumaksuna, kokkuleppeliselt, aluseks hinnakiri.
4.2. Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu:
4.2.2. kursuste eest hiljemalt esimeseks tunniks;
4.2.3. harrastus- ja sportliku ujumise eest tasuma ettemaksu järgneva kuu eest hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks.
4.3. Õppetööga hiljem liitujatele esimese kuu maksumus kokkuleppeline ja tasuda hiljemalt esimeseks tunniks. Järgnevad maksed vastavalt p. 4.2.3. alusel.
4.4 Neile, keda ei ole PAI nimekirja tähtaegselt (teatatakse e-posti teel) kantud, kehtib vastavalt
hinnakirjale 30% juurdehindlus, mida Klubi võib nõuda tagantjärele. Erijuhud (teine klubi, puudub Tallinna sissekirjutus jm.) kirjalikul kokkuleppel.
4.5. Arvet Klubi ei esita! Väljaarvatud juhud, kui lapsevanem teatab kirjalikult arve soovist. Lapsevanem kohustub tasuma õppemaksu õigeaegselt! Hilinenud maksetelt arvestatakse viivist 0,05% päevas tasumata summalt!

4.6. Õppemaks tasuda alljärgnevalt:
Saaja: Spordiklubi SharK MTÜ
SEB: EE021010220036400017
Selgitus: õpilase ees- ja perekonnanimi, õppemaksu periood

V Eritingimused
5.1. Juhul kui õpilane puudub tervislikel ja/või muudel olulistel põhjustel ja Lapsevanem teatab
sellest kirjalikult, on õppemaks kokkuleppeline. Puudumisi ei arvestata juhul kui sellest ei ole
teatatud kirjalikult ja sellisel juhul tuleb tasuda kuumaks täies ulatuses. Ümberarvestus toimub järgneva kuu õppemaksust.
5.2. Kui lapsevanem soovib tasuda õppemaksu tunni kaupa, siis kehtib ühele tunnile vastavalt kehtestatud hind, mis on fikseeritud Hinnakirjas.
5.3. Kui õppemaks on maksmata või maksu tasumiseks antud täiendavast tähtajast on möödunud
rohkem kui 1 kuu loetakse see õppemaksuvõlgnevuseks, millelt tuleb tasuda viivist 0,05% päevas.
5.4. Tasutud õppemaksult saab tagasi tulumaksu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale tulumaksu
seadusele.
5.5. Klubi jätab endale õiguse ühepoolselt korrigeerida, poolaasta möödudes (5 kuud), õppemaksu
suurust järgneva poolaasta kohta vastavalt elukalliduse muutustele. Juhul, kui õppemaksu
korrigeeritakse, tehakse see Lapsevanemale teatavaks vähemalt kaks nädalat enne uut perioodi
(poolaasta ehk viis kuud).
5.6. Kui õppeperioodil kuulutatakse Eesti Vabariigis välja eriolukord, siis saamata jäänud tundide eest õppemaksu tagasi ei maksta kuna lepingu täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu.
5.7. Vastavalt kehtivale Isikuandmete kaitse seadusele, on kõik esitatud isiku andmed kaitstud!

VI Lepingu muutmine ja lõpetamine
6.1. Juhul, kui lepingu kehtivuse ajal osutub Lapsevanema või Klubi poolt vajalikuks lepingu
muutmine, koostatakse käesoleva lepingu juurde lisa (ka e-kiri), kus täpsustatakse lepingu
muudatused vastavalt osapoolte kokkuleppele.
6.2. Käesolev leping kehtib ühe õppeperioodi või lõpeb Klubi likvideerimisel või juhul, kui õpilane
arvatakse Klubist välja ja kustutatakse nimekirjadest:
6.2.1. Lapsevanema kirjaliku avalduse (ka e-kiri) alusel. Juhul kui kirjalikult ei ole lõpetamisest
teatatud, on Lapsevanem kohustatud tasuma õppemaksu!
6.2.2. Klubi eeskirjade eiramisel või üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
6.2.3. Õppemaksu võlgnevuse korral, mis ei vabasta maksekohustusest.

VII Lõppsätted
7.1. Registreerimiskord: kodulehe või e-posti kaudu või isiklikult esitatud avaldusele saadame e-
kirja, milles palume täita ankeet;
7.2. täidetud ankeet saata meile e-kirjana, millega kinnitate, et olete sõlminud meiega käesoleva
koolituslepingu, mis jõustub kuupäevast fikseerituna e-postiga!

VIII Klubi juriidilised rekvisiidid
Spordiklubi SharK MTÜ
Registrikood: 80911980
Aadress: Sõle 56-31, 10311 Tallinn
Mobiiltelefon: +372 5649 7716
E-Post: spordikoolshark@gmail.com (info ja teated).


IX Õpilase ja Lapsevanema andmed
9.1. Õpilane
* Eesnimi:
* Perekonnanimi:
* Isikukood:
* Registreeritud aadress:
* Asula, Maakond:
* Kool või lasteasutus:
9.2. Lapsevanem (tulumaksu tagastuse saaja)
* Eesnimi:
* Perekonnanimi:
* Isikukood:
* Telefon, Mobiiltelefon:
* E-Post: